ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
СЕКТОР

МАШИНСКИ
СЕКТОР

СООБРАЌАЕН
СЕКТОР

ГРАФИЧКИ
СЕКТОР

СПОРТСКА
ГИМНАЗИЈА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
СЕКТОР

МАШИНСКИ
СЕКТОР

СООБРАЌАЕН
СЕКТОР

ГРАФИЧКИ
СЕКТОР

СПОРТСКА
ГИМНАЗИЈА

0
СЕКТОРИ
0
ПРОФИЛИ
0
УЧЕНИЦИ
0
ВРАБОТЕНИ

Кои се изучуваат во училиштето

Кои се изучуваат во училиштето

 • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • Електротехничар за електроника и телекомуникации
 • Техничар за индустриска мехатроника
 • Електротехничар - енергетичар
 • Електромеханичар
 • Автоелектроничар

 • Машински техничар за моторни возила
 • Машинско - енергетски техничар
 • Техничар за производно машинство
 • Машински техничар
 • Автомеханичар
 • Каросериски механичар

 • Техничар за транспорт и шпедиција
 • Техничар за патен сообраќај

 • Графички техничар

 • Спортска гимназија

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СЕКТОР

 • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • Електротехничар за електроника и телекомуникации
 • Техничар за индустриска мехатроника
 • Електротехничар - енергетичар
 • Електромеханичар
 • Автоелектроничар
ЕТС

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СЕКТОР

МАШИНСКИ СЕКТОР
 • Машински техничар за моторни возила
 • Машинско - енергетски техничар
 • Техничар за производно машинство
 • Машински техничар
 • Автомеханичар
 • Каросериски механичар
МС
МАШИНСКИ СЕКТОР
СООБРАЌАЕН СЕКТОР
 • Техничар за транспорт и шпедиција
 • Техничар за патен сообраќај
СС
СООБРАЌАЕН СЕКТОР
ГРАФИЧКИ СЕКТОР
 • Графички техничар
ГФС
ГРАФИЧКИ СЕКТОР
СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
 • Спортска гимназија
СГ
СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

Најнови во нашето училиште

Успешна приказна за училишниот проект „Чекор напред“

Успешна приказна за училишниот проект „Чекор напред“

Учениците и наставниците од СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ учествуваа во својот прв Еразмус + проект. Проектот беше поддржан од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност.

Дел од прoeктот